Yamang Isip | FP Romero PhD | 8Letters

Yamang Isip: Panimulang aralin sa Intellectual Property sa Pilipinas ni FP Romero PhD (An Excerpt)

Mga Bahagi ng Siklo ng Yamang Isip

  1. Paglikha ng Yamang Isip / Intellectual Property Creation
    Ang unang bahagi ng siklo ng yamang isip ay ang intellectual property creation o ang paglikha ng mga bagay na maaaring mapagkalooban ng mga karapatang pangyamang isip. Sa bahaging ito nabubuo ng isang manlilikha ang mga bagay tulad ng imbensyon, solusyon, produkto, likhang sining, at pampanitikang gawa.
  2. Pangangalaga ng Yamang Isip / Intellectual Property Protectio
    Kapag nilikha na ang mga gawang maaaring mapagkalooban ng yamang isip, ang susunod na hakbang ay ang pangangalaga ng yamang isip o intellectual property protection. Sa bahaging ito, naghahain ng aplikasyon ang manlilikha upang mapagkalooban ng mga eksklusibong karapatan ang mga likha tulad ng imbensyon at marka ng mga produkto at serbisyo. Sa larangan naman ng likhang sining at pampanitikang gawa, ang mga eksklusibong karapatan ay ipagkakaloob sa sandaling maihayag ang mga ito. 
  3. Pagkokomersyo ng Yamang Isip / Intellectual Property Commercialization
    Kapag napagkalooban na ang manlilikha ng mga karapatang pangyamang isip, maaari na siyang magpasya kung paano makakukuha ng benepisyo at insentibo mula sa kaniyang likha. Ito ay tinatawag na pagkokomersyo ng yamang isip o intellectual property commercialization.

Tungkol sa Aklat

Ang librong ito ay isinulat sa wikang Filipino upang ang mga pangunahing impormasyon at detalye tungkol sa yamang isip o intellectual property ay lubos na maintindihan ng mamamayang Pilipino anoman ang kanilang edad, estado sa lipunan, o antas ng edukasyon.

Ang mga impormasyon na nilalaman ng librong ito ay batay sa mga kasalukuyang batas ng Pilipinas at mga pandaigdigang kasunduan (international treaties) na may kinalaman sa yamang isip. Ang ilang mga impormasyon at pagtatalakay ay batay rin sa mga libro, dokumento, at iba pang sangguniang tungkol sa yamang isip. Ngunit iminumungkahi pa rin sa mambabasa na gumamit ng iba pang sanggunian kung magkaroon man ng kakulangan o kaibahan ang mga impormasyon na nilalaman ng librong ito upang mapatibay ang pag-aaral tungkol sa yamang isip.

Upang mapadali rin ang pag-aaral ng mga paksa, ang librong ito ay gumamit ng mga pagtatalakay, halimbawa, at paglalarawan ngunit ang mga ito ay hindi dapat gamitin ng mambabasa bilang payong ligal at teknikal (legal and technical advice). Pinapayuhan pa rin ang mambabasa na kumonsulta sa mga propesyonal tulad ng abogado at iba pang teknikal na propesyunal sa mga ligal at teknikal na mga isyu na may kinalaman sa pamamahala ng yamang isip (intellectual property management). Ang manunulat ay walang pananagutan sa mga isyu na maaaring magbubunga sa paggamit ng mga impormasyong batay sa librong ito. Bilang panghuli, ang mga paniniwala, mungkahi, at opinyon na napapaloob sa librong ito ay batay sa kaalaman at personal na pananaw ng manunulat at hindi nangangahulugan na ang mga ito ay sumasalamin sa pananaw, mungkahi, at opinyon ng mga institusyon kung saan bahagi ang nasabing manunulat.

Mabibili ang Yamang Isip: Panimulang sa Intellectual Property sa Pilipinas sa halagang PHP 495 dito.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.