John Carlo L. Lipa

Si John Carlo Lipa ang tao sa likod ng Paghealom sa Facebook at Instagram. Siya ay isang guro sa pampublikong paaralan. Kasapi siya ng Sunday Writing Class, maliit na komunidad ng manunulat sa Cabuyao, Laguna na itinatag nina Nadina Gaton at Bum Tenorio
ng Philippine Star. Kasalukuyan siyang kumukuha ng Masterado sa Counselling sa Philippine Normal University. Paborito niyang libro ang “Tao Te Ching.”